ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداريو بنگاه اقتصادی

این متن شامل 35 صفحه می باشد به اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و ...... سند حسابداري: برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند روثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداريو بنگاه اقتصادی|50479011|ino|رویدادهای مالی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداريو بنگاه اقتصادی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

این متن شامل 35 صفحه می باشدبه اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و ......


سند حسابداري:


برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري، در آن نوشته مي شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداري دفاتر حسابداري تنظيم مي گردد.


دفاتر حسابداري:


كليه رويدادها در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند. دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:


گروه اول، دفاتر رسمي يا قانوني، شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد و گروه دوم، دفاتر غير رسمي يا كمكي، كه شامل دفاتر تأمين و ساير دفاتر مورد نياز حسابداران مي گردد.


۱- دفتر روزنامه عمومي: دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند.


مثال) خانم فضيلت اخيراً پس از كسب مجوزهاي لازم اقدام به تأسيس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و طي آبان ماه ۱۳۷۶فعاليت هاي زير در مؤسسه انجام شده است.


۱۳ آبان ماه – افتتاح حساب جاري شماره 3520 بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واريز 32000000 ريال به اين حساب بابت سرمايه مؤسسه دانا، در قبال واريز اين مبلغ به حساب جاري مؤسسه دانا، بانك يك برگ رسيد بانكي به خانم فضيلت تحويل داد.


۶ آبان ماه – خريد نقدي يك دستگاه آپارتمان به بهاي 30000000 ريال در قبال تحويل چك شماره 21501 مورخ ۶ آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ريال از حساب جاري مؤسسه دانا، يك برگ رسيد امضا شده از آقاي معتمدي فروشنده آپارتمان دريافت گرديد. همچنين تصويري از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته اين رويداد مالي تهيه شد.


۷ آبان ماه – خريد نسيه مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به بهاي 3500000 ريال. آقاي مجيدي فاكتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به مؤسسه دانا تحويل داد.


۸ آبان ماه – آقاي فرشاد، مبلغ 10000000ريال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واريز كرد. بانك يك برگ رسيد بانكي مبني بر واريز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقاي فرشاد تسليم نمود كه ايشان به مؤسسه تحويل داد.


۱۱ آبان ماه – خريد نسيه 7500000 ريال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقاي حسن پور فاكتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 براي مؤسسه دانا ارسال كرد.


۱٤ آبان ماه – صدور تحويل چك شماره 21502 مورخ 76/8/14 به مبلغ 3000000 ريال به آقاي مجيدي بابت طلب ايشان از مؤسسه دانا.در قبال تحويل اين چك در همان روز يك برگ رسيد چك دريافت گرديد.


۱۸ آبان ماه – خريدي نقدي550/000 ريال صادر كرد و پس از اخذ رسيد چك آن را به آقاي كريمي تحويل داد.


مرحله ۱- اين رويداد به شرح زير تجزيه و تحليل مي شود.

تجزيه و تحليلقاعدهتشخيصدارائي (نقد و بانك) افزايش مي يابدافزايش دارائي بدهكار مي شودبدهكار: نقد و بانك 3200٠٠٠٠ ريالسرمايه خانم فضيلت در موسسه دانا افزايش مي يابدافزايش سرمايه بستانكار


مي شودبستانكار: سرمايه خانم فضيلت32000000 ريال

مرحله ۲- تنظيم سند حسابداريشماره ۱ موسسه آموزش زبان دانا شماره صفحه روزنامه ۱


تاريخ ۳/۸/۷۶ سند حسابداري تعداد ضمائم ۱شرحبدهكاربستانكارنقد و بانك


سرمايه خانم فضيلت


سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت در مؤسسه آموزش زبان
۳۲٠٠٠٠٠٠۳۲٠٠٠٠٠٠
جمع۳۲٠٠٠٠٠٠۳۲٠٠٠٠٠٠تنظيم كننده مسئول حسابداري مدير مالي


موسسه آموزش زبان دانا


دفتر روزنامه شماره صفحه ۱

شماره سندتاريخشرحعطفبدهكاربستانكار۱
۱۳۷۶


3ابان ماهنقد و بانك


سرمايه خانم فضيلت


سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت در موسسه


آپارتمان


نقد و بانك


خريد يك دستگاه آپارتمان از آقاي معتمدي به صورت نقد


اثاثه


حسابهاي پرداختني


خريد مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به طور نسيه


نقد و بانك


وام پرداختني


دريافت وام از آقاي فرشاد


اثاثه


حسابهاي پرداختني


خريد اثاثه به طور نسيه از فروشگاه حسن پور


حسابهاي پرداختني


نقد و بانك


پرداخت قسمتي از طلب آقاي مجيدي


ملزومات


نقد و بانك


خريد ملزومات اداري به طور نقد
1


35۳۲٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠
۲
6ابان ماه
20


1۳٠٠٠٠٠٠٠
۳٠٠٠٠٠٠٠۳
7ابان ماه
15


25۳٥٠٠٠٠٠
۳٥٠٠٠٠٠٤8ابان ماه
1


30۱٠٠٠٠٠٠٠
۱٠٠٠٠٠٠٠٥
11ابان ماه
15


25۷٥٠٠٠٠٠
۷٥٠٠٠٠٠۶
14ابان ماه
25


1۳٠٠٠٠٠٠
۳٠٠٠٠٠٠۷
18ابان ماه
10


1٥٥٠٠٠٠
٥٥٠٠٠٠۸۶٥٥٠٠٠٠۸۶٥٥٠٠٠٠
دفتر كل:


عبارت است از مجموعه حساب هايي كه براي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي يک واحد اقتصادي استفاده مي شود. نوشتن دفتر كل بعد از رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه انجام مي گيرد.


براي ثبت رويدادهاي مالي در دفتر كل ابتدا رويداد مالي ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتيب زير انجام مي شود:


۱- پيدا كردن صفحه حسابي كه در دفتر روزنامه بدمطالب دیگر:
📒برنامه تحقیق و توسعه ملی کره G7📒مدل سیستم مانا- زنده و تدارکات(VSM)📒دانلود پاورپوینت اسید فولیک📒دانلود پاورپوینت کاخ آپادانا📒دانلود پاورپوینت کاربرد عکسهای هوایی در شهرسازی📒دانلود پاورپوینت کودک آزاری و حمایت های کیفری📒دانلود پاورپوینت مددکاری و کودکان عقب مانده ذهنی📒دانلود پاورپوینت معماری همساز با اقلیم و بام سبز📒دانلود پاورپوینت سیالات فوق بحرانی📒دانلود پاورپوینت سرطان کولو رکتال📒دانلود پاورپوینت سقف کرومیت تیرچه بلوک📒دانلود پاورپوینت تک سلولی ها📒پاورپوینت بررسی و ارزیابی مبانی بیوشیمی رشته زیست شناسی📒پاورپوینت برنج📒پاورپوینت بروکراسی در کشورهای توسعه یافته📒پاورپوینت بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات📒پاورپوینت بلوغ پسران📒پاورپوینت بلوک ها در برنامه نویسی📒پاورپوینت بلژیک Belgique📒پاورپوینت بهداشت آب و آلودگی های آب📒دانلود پاورپوینت ساختار و عملکرد خانواده📒پاورپوینت بهداشت حرفه ای در كشاورزی📒پاورپوینت بهداشت روان خانواده Mental health of family📒پاورپوینت بهداشت روان در بلایا📒پاورپوینت بهداشت روانی رشته روان شناسی