چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری

این متن شامل 19 صفحه می باشد ارديبهشت 1386 - حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لازم حچالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری|50479008|ino|فناوری اطلاعات
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

این متن شامل 19 صفحه می باشدارديبهشت 1386- حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در بهکارگیری فناوری اطلا‌عات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل،تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لا‌زم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوریاطلا‌عات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعهمداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلا‌عات را دارد؛اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلا‌عاتروبروست:

فناوری اطلا‌عات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر میگذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوریاطلا‌عات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلا‌عاتبه صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهایجدید به وجود آید.

فناوری اطلا‌عات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیهاقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران دررشته های مرتبط با فناوری اطلا‌عات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران ازبازار خدمات و محصولا‌ت فناوری اطلا‌عات، اثربخشی کار آنها را افزایش میدهد.

تغییرات فناوری اطلا‌عات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونیبر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت،پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیزبه تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.

مجله حسابرس به منظور آشناساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلا‌عات در تهیهو ارائه اطلا‌عات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرحمشکلا‌ت و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح درقالب یک میزگرد به گفتگو نشست.

موضوعهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت عبارت بود از:

1- اطلا‌عات حسابداری الزاماً تنها منبع تامیننیازهای اطلا‌عاتی تصمیمگیری نیست. اطلا‌عات حسابداری در تامین نیازهای اطلا‌عاتیمدیران تا چه اندازه اهمیت و کاربرد دارد؟

2-سیستمهای اطلا‌عاتی سازوکاریمطمئن برای تولید و تامین پیوسته اطلا‌عات است اما ایجاد چنین سیستمی همیشه چالشبرانگیز است. دستیابی به سیستمهای اطلا‌عاتی جامع و کامل تا چه اندازه امکانپذیراست؟

3- سیستم اطلا‌عاتی بدون فناوری اطلا‌عات از کارامدی لا‌زم برخوردارنیست. تامین و به کارگیری فناوری اطلا‌عات نیز کار ساده ای نیست. سازمانها برایتامین اطمینانبخش نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصهای فناوری اطلا‌عات و غلبه برمشکلا‌ت آن با چه گزینه هایی روبرو هستند؟

4- نحوه سازماندهی منابع و نیرویانسانی درگیر در زمینه فناوری اطلا‌عات، بر کارایی و اثربخشی سیستمهای اطلا‌عاتی وکارکرد روان آن در سازمان تاثیر دارد. سازماندهی مناسب برای امکانات فناوریاطلا‌عات چگونه باید باشد؟

شرکت کنندگان در میزگرد عبارت بودند از :

علی کاردر، مشاور مدیرعامل و مدیر طرح بهره برداری از سیستمهایبرنامه­ریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت ملی نفت ایران،

محمود نظاری، عضوموسس و رئیس هیئت مدیره شرکت کامپیوتری همکاران سیستم،

مجید طلایی، معاونمالی و اقتصادی شرکت ملی ذوب آهن اصفهان،

عبدالرحمن ندیمی بوشهری، مشاوراقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس کمیته خدمات مدیریت سازمانحسابرسی.نظاری

پیشرفتهای بشر وابسته به نیاز و ضرورت است. در بازار رقابتی، نیاز به هوشمندی تجاری، شرکتها را به سوی سیستمهای اطلا‌عاتی کهسنگ‌پایه هوشمندی تجاری است، می‌راند. از طرفی بزرگ شدن و جهانی شدن حوزه جغرافیاییدامنه فعالیتها، ضرورت نظارت و کنترل سیستماتیک، استفاده از زیرساختهای فراگیر وگسترش پیوندهای سازمانی را طلب می‌کند. اما در ایران، بخش خصوصی سهم ناچیزی دراقتصاد ملی دارد و در نتیجه بازار رقابتی نمی‌تواند محرک توسعه سیستمهای اطلا‌عاتیباشد.

در بخش عمومی فضا تفاوت دارد. حکومتی قویتر است که شبکه ارتباطیگستردهتری داشته باشد و به کمک آن ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کند که در اینصورت سیستمهای اطلا‌عاتی نقش مهمی به عهده خواهند داشت. ایجاد و توسعه زیرساختهایارتباطی نقطه شروع توسعه ملی است. در ایران که واحدهای اقتصادی نیز در دست دولت استاین موضوع اهمیتی دوچـندان پیدا می‌کند. خوشبختانه در پنج شش سال اخیر حرکتهایسودمندی را شاهد بوده‌ایم، گرچه حرکتهای سینوسی رفت و برگشت به شدت به این زیرساختلطمه زده است. درهرحال، زیرساختهای فناوری اطلا‌عات و ارتباطات اولین لا‌یه نظامجامع اطلا‌عاتی را تشکیل می‌دهد.

در لا‌یه دوم، سیستمهای عملیاتی خاص هرسازمان قرار دارد. برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی دنبال آن است که دریابد نقشهکلا‌نشهرها چیست، چگونه به مسئله مسکن به عنوان یکی از ضرورتها نگاه کند و چگونه ازدیدگاه رفاه ملی در این زمینه سرمایه‌گذاریها را هدایت کند. اینها همه در سیستمهایعملیاتی خاص وزارت مسکن و شهرسازی جواب داده می‌شود و به همین تـرتیـب وظـایـف وماموریتهای اصلی هر سازمان به وسیله سیستمهای عملیاتی تحت پوشش قرارمی‌گیرد.

در لا‌یه سوم، سیستمهای پشتیبانی قرار دارد، مثل سیستمهای اداری،مالی و سیستمهای مدیریتی که کمک میکند سازمان عملیات خود را بهتر اداره کند و خدماتمناسبتری ارائه دهد.

سیستمهای عملیاتی اهمیت لحظه ای دارند. یعنی اگر یکسازمان بزرگ ارتباط خود را با مشتری برای چند ساعت متوقف کند، ضرر هنگفتی خواهددید. ولی سیستمهای پشتیبانی نسبت به زمان به اندازه سیستمهای عملیاتی حساس نیستند. برای مثال اگر سیستم صورتحساب با تاخیر و اختلا‌ل کار کند، روابط مشتری دچار توقف واشکال اساسی نخواهد شد.

وقتی به بازار عرضه خدمات فناوری اطلا‌عات نگاهمی‌کنیم،مطالب دیگر:
📖دانلود گزارش کارآموزی حسابداری هلال احمر شهرستان ورامین 📖دانلود گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد -مرکز خدمات پارس الرمس📖دانلود گزارش کارآموزی داروسازي اسوه 📖دانلود گزارش کارآموزی در بخش امور پژوهشی دانشگاه آزاد 📖دانلود گزارش کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز📖دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتر📖دانلود گزارش کارآموزی در شرکت كـاسپيـن پـلاست 📖دانلود گزارش کارآموزی در هواپیمایی 📖دانلود گزارش کارآموزی درشركت تارابگين ( بازيافت سرباره حاصل از كوره بلند ذوب آهن اصفهان )📖دانلود گزارش کارآموزی دوره کاردانی - اسانسگیری 📖دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور📖دانلود گزارش کارآموزی روزنامه نگاری و چاپ📖دانلود گزارش کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر📖دانلود گزارش کارآموزی ريخته گري آبكاري كروم📖دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات📖دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات جهاد كشاورزي شهرستان تربت حيدريه 📖دانلود گزارش کارآموزی پست برق در اداره برق ایذه📖دانلود گزارش کارآموزی سير تحول كاربرد بتن در معماري 📖دانلود گزارش کارآموزی سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان📖دانلود گزارش کارآموزی شبکه کامپیوتری 📖دانلود گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج📖دانلود گزارش کارآموزی شرکت ايزوگام سامان گستر دليجان - سهامی خاص 📖دانلود گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری 📖دانلود گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی ایران 📖دانلود گزارش کارآموزی شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر